எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - வெ
   வெண்கோ
 வெண்மணி
 வெண்மதி
 வெள்ளிமலை
 வெய்யோன்
 வெற்பன்
 வெற்றி
 வெற்றிக்கதிர்
 வெற்றிக்கனலன்
 வெற்றிக்குடிமகன்
 வெற்றிகுமரன்
 வெற்றிக்கொடி
 வெற்றிக்கொண்டான்
 வெற்றிச்சிறுத்தை
 வெற்றிச்செல்வம்
 வெற்றிச்செல்வன்
 வெற்றிச்சேரன்
 வெற்றிச்சோழன்
 வெற்றித்திருமகன்
 வெற்றிநம்பி
 வெற்றிநாடன்
 வெற்றிநாயகம்
 வெற்றிநாயகன்
 வெற்றிமணி
 வெற்றிமதி
 வெற்றிமல்லன்
 வெற்றிமாமணி
 வெற்றிமான்
 வெற்றிமுகன்
 வெற்றிமுதல்வன்
 வெற்றிமுரசு
 வெற்றிமொழி
 வெற்றியரசன்
 வெற்றியரசு
 வெற்றியழகன்
 வெற்றியன்
 வெற்றியறிவன்
 வெற்றியன்பன்
 வெற்றியுயிரன்
 வெற்றிவாணன்
 வெற்றிவேங்கை
 வெற்றிவீரன்
 வெற்றிவேல்
 வெற்றிவேள்

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007