எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - வ
   வஞ்சிக்கோ
 வஞ்சிக்கோமகன்
 வஞ்சிமகன்
 வஞ்சிவேந்தன்
 வடக்குவென்றான்
 வடபழநி
 வடமலை
 வடிவழகன்
 வடிவேல்
 வடிவேலன்
 வண்டமிழ்நேயன்
 வண்டமிழ்வளவன்
 வண்டமிழ்வளன்
 வண்டமிழ்விரும்பி
 வண்டமிழன்
 வண்ணக்கதிர்
 வண்ணச்சுடர்
 வண்ணத்தமிழ்
 வண்ணத்தமிழன்
 வண்ணத்தூவி
 வண்ணநிலவன்
 வண்ணநேயன்
 வண்ணப்பா
 வண்ணப்பாவலன்
 வண்ணப்பாவியன்
 வண்ணமலை
 வண்டமிழ்விரும்பி
 வண்ணமதி
 வண்ணமுத்து
 வண்ணன்
 வண்ணமேனி
 வண்ணமொழியன்
 வண்ணவொளியன்
 வணங்காமுடி
 வரிப்புலி
 வல்லத்தரசன்
 வல்லத்தரசு
 வல்லவன்
 வல்லன்
 வல்லிக்கண்ணன்
 வல்வில் ஒரி
 வல்வில் வேட்டுவன்
 வலம்புரிநாயகன்
 வலம்புரிமுத்து
 வழுதி
 வள்ளல்
 வள்ளல்பெருமாள்
 வள்ளல்பெருமான்
 வள்ளிமுத்து
 வள்ளுவநெறியன்
 வள்ளுவநேயன்
 வள்ளுவமணி
 வள்ளுவமதி
 வள்ளுவன்
 வளங்கோ
 வளர்தமிழ்
 வளர்தமிழன்
 வளர்நிலவன்
 வளர்பிறை
 வளர்மதியன்
 வளர்கோன்
 வளவன்
 வளவன் பாண்டியன்
 வளன்


மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007