எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - தீ
   தீதிலான்
 தீந்தமிழ்
 தீந்தமிழ்க்கதிர்
 தீந்தமிழ்க்கனல்
 தீந்தமிழ்க்குமரன்
 தீந்தமிழ்க்குரிசில்
 தீந்தமிழ்க்கோ
 தீந்தமிழ்ச்சுடர்
 தீந்தமிழ்ச்செம்மல்
 தீந்தமிழ்ச்செல்வம்
 தீந்தமிழ்ச்செல்வன்
 தீந்தமிழ்நாடன்
 தீந்தமிழ்நெஞ்சன்
 தீந்தமிழ்நேயன்
 தீந்தமிழ்ப்பாமகன்
 தீந்தமிழ்ப்பாவலன்
 தீந்தமிழ்ப்புதல்வன்
 தீந்தமிழ்மகன்
 தீந்தமிழ்மணி
 தீந்தமிழ்மதி
 தீந்தமிழ்மறவன்
 தீந்தமிழ்முத்து
 தீந்தமிழ்மைந்தன்
 தீந்தமிழ்வளவன்
 தீந்தமிழ்வளன்
 தீந்தமிழ்வேங்கை
 தீந்தமிழ்வேல்
 தீந்தமிழ்வேள்
 தீந்தமிழரசன்
 தீந்தமிழரிமா
 தீந்தமிழறிஞன்
 தீந்தமிழறிவன்
 தீந்தமிழன்
 தீந்தமிழன்பன்
 தீந்தமிழுயிரன்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007