எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - தி
   திகழெழிலன்
 திடவரசன்
 திண்ணன்
 தித்தன்
 திரு அருட்பா
 திருக்கிள்ளி
 திருக்குட்டுவன்
 திருக்குறள்
 திருக்குறள் கதிர்
 திருக்குறள்ச்சுடர்
 திருக்குறள்ச்செம்மல்
 திருக்குறள்நம்பி
 திருக்குறள்மணி
 திருக்குறள்மதி
 திருக்குறள்மாலை
 திருக்குறள்முத்து
 திருக்குறளாளன்
 திருக்குன்றன்
 திருக்கோ
 திருக்கோமகன்
 திருச்சிற்றம்பலம்
 திருச்சிற்றம்பலவாணன்
 திருச்செந்தூரான்
 திருச்செல்வன்
 திருத்தக்கன்
 திருத்தணி
 திருத்தணிதேவன்
 திருத்தமிழ்
 திருத்தமிழன்
 திருத்துறை
 திருநாவுக்கரசன்
 திருநாவுக்கரசு
 திருநிலவன்
 திருநிறைச்செல்வன்
 திருநீலகண்டன்
 திருப்பரங்குன்றன்
 திருப்பாணாழ்வார்
 திருப்பாமகன்
 திருப்பாவலன்
 திருப்புகழ்
 திருப்புகழ்மணி
 திருப்புகழ்மதி
 திருமகன்
 திருமலை
 திருமலைமணி
 திருமலைமதி
 திருமலைவாணன்
 திருமறவன்
 திருமறை
 திருமறைச்செல்வம்
 திருமறைச்செல்வன்
 திருமால்
 திருமால்
 திருமாவளவன்
 திருமாறன்
 திருமுகம்
 திருமுருகு
 திருமுருகன்
 திருமூலன்
 திருமேனி
 திருமொழி
 திருவரங்கன்
 திருவரசு
 திருவளர்செல்வன்
 திருவரசன்
 திருவருட்பாமணி
 திருவருட்பாமதி
 திருவழகன்
 திருவள்ளுவன்
 திருவளர்நம்பி
 திருவாணன்
 திருவாய்மொழி
 திருவேங்கடம்
 திருவேந்தன்
 திரையன்
 தில்லை
 தில்லைக்கூத்தன்
 தில்லைநாயகம்
 தில்லைமணி
 தில்லையழகன்
 தில்லைவாணன்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007