எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - தெ
   தெய்வத்திருமகன்
 தெய்வநம்பி
 தெய்வநாயகம்
 தெய்வநாயகன்
 தெய்வப்பாமகன்
 தெய்வப்பாவலன்
 தெய்வமகன்
 தெய்வமணி
 தெய்வமதி
 தென்னியன்
 தென்குடியரசு
 தென்குமரிக்குரிசில்
 தென்குமரிநாடன்
 தென்குமரிமைந்தன்
 தென்குமரிவாணன்
 தென்கோ
 தென்கோமகன்
 தென்கோவலன்
 தென்பாண்டியன்
 தென்புலச்செல்வம்
 தென்புலச்செல்வன்
 தென்மணி
 தென்மதி
 தென்மறை
 தென்முகநம்பி
 தென்மொழிக்கதிர்
 தென்மொழிச்சுடர்
 தென்மொழிச்செம்மல்
 தென்மொழிஞாயிறு
 தென்மொழித்தும்பி
 தென்மொழித்தென்றல்
 தென்மொழித்தேவன்
 தென்மொழித்தோன்றல்
 தென்மொழிநம்பி
 தென்மொழிநாடன்
 தென்மொழிப்பரிதி
 தென்மொழிப்புதல்வன்
 தெய்வப்புலவன்
 தென்மொழிமகன்
 தென்மொழிமணி
 தென்மொழிமதி
 தென்மொழிமைந்தன்
 தென்மொழிவாணன்
 தென்மொழியரசன்
 தென்றல்நிலவன்
 தென்றல்வாணன்
 தென்னகன்
 தென்னரசன்
 தென்ன்னவன்கோ
 தென்னன்
 தென்னிறை
 தென்னவன்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007