எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - த
   தங்கக்கதிர்
 தங்கச்சுடர்
 தங்கத்தமிழ்
 தங்கத்தமிழன்
 தங்கமணி
 தங்கமதி
 தங்கபாண்டியன்
 தங்கதுரை
 தங்கம்
 தங்கமகன்
 தங்கமுத்து
 தங்கவேலன்
 தஞ்சைவாணன்
 தண்மதியன்
 தண்ணொளி
 தண்ணொளியன்
 தணிகைச்செல்வன்
 தணிகைத்தம்பி
 தணிகைநம்பி
 தணிகைமுருகு
 தணிகையரசு
 தணிகைவேல்
 தணிகேவேலன்
 தமிழ்க்கோமகள்
 தத்தன்
 தம்பிதுரை
 தமிழ்
 தமிழ்க்கடல்
 தமிழ்க்கதிர்
 தமிழ்க்கதிரவன்
 தமிழ்க்கனல்
 தமிழ்க்கலைஞன்
 தமிழ்க்கலை
 தமிழ்க்கனி
 தமிழ்க்காப்பியம்
 தமிழ்க்காவலன்
 தமிழ்க்கிழான்
 தமிழ்குடிமகன்
 தமிழ்க்குரிசில்
 தமிழ்க்குமணன்
 தமிழ்க்குன்றன்
 தமிழ்க்கூத்தன்
 தமிழ்க்கொன்றல்
 தமிழ்க்கொண்டான்
 தமிழ்க்கொற்றன்
 தமிழ்க்கோ
 தமிழ்க்கோமகன்
 தமிழ்க்கோவலன்
 தமிழ்ச்சுடர்
 தமிழ்ச்செம்மல்
 தமிழ்ச்செல்வம்
 தமிழ்ச்செல்வன்
 தமிழ்ச்செழியன்
 தமிழ்ச்செரன்
 தமிழ்ச்சோலை
 தமிழ்ஞாயிறு
 தமிழ்ஞாலன்
 தமிழ்த்தம்பி
 தமிழ்த்தளிர்
 தமிழ்த்தும்பி
 தமிழ்துளிர்
 தமிழ்த்தென்றல்
 தமிழ்த்தென்னன்
 தமிழ்த்தேசியன்
 தமிழ்த்தோன்றல்
 தமிழ்நம்பி
 தமிழ்நாடன்
 தமிழ்நாவன்
 தமிழ்நிலவன்
 தமிழ்நெஞ்சன்
 தமிழ்நேயன்
 தமிழ்ப்பண்ணன்
 தமிழ்ப்பாமகன்
 தமிழ்ப்பாரி
 தமிழ்ப்பாவலன்
 தமிழ்ப்பாவியன்
 தமிழ்ப்பித்தன்
 தமிழ்ப்புகழ்
 தமிழ்ப்புதல்வன்
 தமிழ்ப்புரவலன்
 தமிழ்ப்புலி
 தமிழ்ப்பூம்பொழில்
 தமிழ்ப்பொழில்ன்
 தமிழ்மகன்
 தமிழ்மணி
 தமிழ்மதி
 தமிழ்மல்லன்
 தமிழ்மல்ரோன்
 தமிழ்மறவன்
 தமிழ்மலை
 தமிழ்மன்னன்
 தமிழ்மாமணி
 தமிழ்மாறன்
 தமிழ்முகிலன்
 தமிழ்முடி
 தமிழ்முதல்வன்
 தமிழ்முரசு
 தமிழ்மைந்தன்
 தமிழ்மொய்ம்பன்
 தமிழ்மொழியன்
 தமிழ்வள்ளல்
 தமிழ்வளன்
 தமிழ்வளவன்
 தமிழ்வாணன்
 தமிழ்விழியன்
 தமிழ்வென்றி
 தமிழ்வேந்தன்
 தமிழ்வேலன்
 தமிழ்வேள்
 தமிழ்டியான்
 தமிழ்வண்ணன்
 தமிழ்வழுதி
 தமிழ்வாழி
 தமிழ்வேங்கை
 தமிழ்வேந்தன்
 தமிழகன்
 தமிழடியான்
 தமிழண்ணல்
 தமிழரசு
 தமிழப்பன்
 தமிழமல்லன்
 தமிழமான்
 தமிழமுதன்
 தமிழரசன்
 தமிழரிமா
 தமிழருவி
 தமிழருளி
 தமிழவன்
 தமிழவேள்
 தமிழழகன்
 தமிழறிஞன்
 தமிழறிவன்
 தமிழன்
 தனித்தமிழ்மணி
 தனித்தமிழ்மதி
 தனித்தமிழ்மல்லன்
 தனித்தமிழ்மலை
 தனித்தமிழ்மாறன்
 தனித்தமிழ்முரசு
 தனித்தமிழவேள்
 தனித்தமிழன்
 தனித்தமிழன்பன்
 தனித்தமிழிறை
 தனித்தமிழொளி
 தனிநாயகம்
 தனியரசு
 தனியிறை

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007