எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - பு
   புகழ்
 புகழ்க்கதிரவன்
 புகழ்ச்சோழன்
 புகழ்ஞாயிறு
 புகழ்தேவன்
 புகழ்மணம்
 புகழ்மணி
 புகழ்மதி
 புகழ்மலை
 புகழ்மாலை
 புகழ்மாறன்
 புகழ்முடி
 புகழ்வழுதி
 புகழ்வாணன்
 புகழ்வாழி
 புகழரிமா
 புகழவன்
 புகழன்
 புகழன்பன்
 புகழாளன்
 புகழாளி
 புகழேந்தி
 புகழொளி
 புகார்ச்சோழன்
 புத்தழகன்
 புத்தொளி
 புதியவன்
 புதுப்பண்
 புதுப்புரட்சி
 புதுப்புனல்
 புதுமதி
 புதுமை
 புதுமைக்கோ
 புதுமைச்சித்தன்
 புதுமைத்தமிழன்
 புதுமைநேயன்
 புதுமைமணி
 புதுவைநேயன்
 புதுவைமதி
 புதுவைமணி
 புதுவைமுத்து
 புதுமைப்பித்தன்
 புதுமையன்
 புதுமொழி
 புதுமைவிரும்பி
 புரட்சி
 புரட்சிக்கதிர்
 புரட்சிக்கனல்
 புரட்சிக்கோ
 புரட்சிச்செம்மல்
 புரட்சித்தமிழன்
 புரட்சிநேயன்
 புரட்சிப்பண்
 புரட்சிப்பா
 புரட்சிப்பாவலன்
 புரட்சிமொழி
 புரட்சியாளன்
 புரட்சிவாணன்
 புரவலன்
 புலமைநேயன்
 புலமைப்பித்தன்
 புலமைவாணன்
 புலவர்க்கினியன்
 புலிக்கொடி
 புலித்திறல்
 புலிப்பண்
 புலியூர்நம்பி
 புலமைநாடன்
 புலமையரசு
 புலமையரசன்
 புலமை
 புலமையாலன்
 புலமைமொழி
 புன்னைவாணன்
 புனல்நாடன்

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007