எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - பொ
   பொகுட்டெழினி
 பொதிகைச்செல்வன்
 பொதிகைமணி
 பொதிகைமதி
 பொதியத்தோன்றல்
 பொதியவெற்பன்
 பொதினிச்செல்வன்
 பொதுமைஉளத்தான்
 பொதுமைச்சித்தன்
 பொதுமைநெஞ்சன்
 பொதுமையன்
 பொய்கையனார்
 பொய்யாமொழி
 பொய்யில்புலவன்
 பொழில்நம்பி
 பொழில்நேயன்
 பொழிலழகன்
 பொழிலன்
 பொற்கதிர்
 பொற்கோ
 பொற்சுடர்
 பொற்செல்வன்
 பொற்செழியன்
 பொற்பேழை
 பொறையன்
 பொறையாளன்
 பொன்மகன்
 பொன்மணி
 பொன்மதி
 பொன்மலை
 பொன்முடி
 பொன்மொழி
 பொன்னடியான்
 பொன்னம்பலம்
 பொன்னரசன்
 பொன்னரவிப்புரவலன்
 பொன்னவைக்கோ
 பொன்னழகன்
 பொன்னன்
 பொன்னன்பன்
 பொன்னிநாடன்
 பொன்னியின்செல்வன்
 பொன்னிலவன்
 பொன்னிவளவன்
 பொன்னீலன்
 பொன்னையன்
 பொன்னொளி
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007