எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - பெ
   பெரியண்ணன்
 பெரியநாயகம்
 பெரியநாயகன்
 பெரியார்நம்பி
 பெரியார்வேங்கை
 பெரியாரன்பன்
 பெரியாழ்வார்
 பெருங்கடுங்கோ
 பெருங்கீரன்
 பெருங்கொற்றன்
 பெருஞ்சேரன்
 பெருந்தகை
 பெருந்தமிழ்
 பெருந்தலைச்சாத்தான்
 பெருந்திருவளவன்
 பெருந்துறையான்
 பெருந்தேவன்
 பெருநற்கிள்ளி
 பெருநாகன்
 பெரும்பதும்பன்
 பெரும்பாவலன்
 பெரும்புகழ்
 பெரும்பூட் சென்னி
 பெருமகன்
 பெருமல்லன்
 பெருமாள்
 பெருமிதன்
 பெருவழுதி
 பெருவழுதிப்பாண்டியன்
 பெருவளத்தான்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007