எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - பா
   பாக்கதிர்
 பாச்செம்மல்
 பாசறைக்கோ
 பாசறைப்பாவலன்
 பாண்டியர்கோ
 பாண்டித்துரை
 பாண்டியநேயன்
 பாண்டியன்
 பாணன்
 பாநம்பி
 பாநேயன்
 பாப்பித்தன்
 பாமகன்
 பாமணி
 பாமதி
 பாமுகில்
 பார்நேயன்
 பார்போற்றி
 பார்வேந்தன்
 பாரி
 பாரி நேயன்
 பாரிவள்ளல்
 பால்நிலவன்
 பால்மணி
 பால்மதி
 பால்மதியன்
 பாமயன்
 பால்வண்ணன்
 பாவண்ணன்
 பாவரசு
 பாவருள்
 பாவரையன்
 பாவலர்கோ
 பாவலர்நம்பி
 பாவலரசன்
 பாவலரேறு
 பாவலன்
 பாவாணன்
 பாவேந்தன்
 பாவிசைக்கோ
 பாவொளி

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007