எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - ப
   பகலன்
 பகலவன்
 பகவன்
 பகுத்தறிவாளன்
 பகுத்தறிவுமணி
 பகுத்தறிவுமதி
 பச்சையப்பன்
 படையரையன்
 படைவேல்
 பண்கோ
 பண்ணப்பன்
 பண்ணரசன்
 பண்ணவன்
 பண்ணன்
 பண்ணிறை
 பண்ணொலி
 பண்பரசன்
 பண்பழகன்
 பண்பாளன்
 பண்பெழில்
 பண்மணி
 பண்மதி
 பண்மொழி
 பண்வேந்தன்
 பணிமொழிஞன்
 பணிவன்
 பரணன்
 பரல்மணி
 பரிதி
 பரிதிப்பெருமாள்
 பரிதிப்பெருமான்
 பரிதிமால்
 பரிதிமாற்கலைஞன்
 பரிமேலழன்
 பரிவுடைநம்பி
 பல்லவன்
 பவணந்தி
 பவழமலை
 பவழன்
 பழமலை
 பழமலைநம்பி
 பழநித்துரை
 பழநிமுத்து
 பழநியப்பன்
 பழநிவேலன்
 பழநிவேல்
 பன்னீர்
 பன்னீர்செல்வம்
 பன்னீர்செல்வன்
 பனம்பாரன்
 பனிநிலவன்
 பனிமதி
 பனிமலையன்
 பனிமலையருவி
 பனிமலரோன்
 பனிமலைவேள்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007