எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - ந
   நக்கீரன்
 நக்கீரத்தமிழன்
 நச்சினார்க்கினியன்
 நட்புச்செல்வன்
 நடவரசன்
 நம்பி
 நம்பிகுட்டுவன்
 நம்பியருள்
 நம்பிள்ளை
 நம்பெருமாள்
 நம்பெருமான்
 நம்மாழ்வார்
 நல்லக்கண்ணன்
 நல்லகன்
 நல்லசிவம்
 நல்லண்ணன்
 நல்லத்தம்பி
 நல்லதுரை
 நல்லந்துவன்
 நல்லப்பன்
 நல்லபெருமாள்
 நல்லமுத்து
 நல்லரசன்
 நல்லறிவன்
 நல்லன்பன்
 நல்லாதன்
 நல்லான்
 நல்லாளன்
 நல்லியக்கோடன்
 நல்லிறையன்
 நல்லெழிலன்
 நல்லையன்
 நல்வழிச்செல்வன்
 நல்வழிதேவன்
 நல்வழிநம்பி
 நல்வேல்
 நல்வேலன்
 நலங்கிள்ளி
 நள்ளி
 நற்சிறுவழுதி
 நற்சேந்தன்
 நற்பண்பாளன்
 நற்புகழ்மணி
 நற்புகழ்மதி
 நற்றமிழ்
 நற்றமிழன்
 நற்றமிழ்நம்பி
 நற்றமிழரசு
 நற்றிணையான்
 நற்றேவன்
 நற்றொடர்பன்
 நறுந்தேவன்
 நறுமணத்தான்
 நறுமலரோன்
 நன்மணி
 நன்மதி
 நன்மாறன்
 நன்மொழியன்
 நன்னன்
 நன்னாடன்
 நன்னாயகம்
 நன்னூலன்
 நன்னெறியன்

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007