எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - மு
   முகில்
 முகிலன்
 முடிகொண்டான்
 முடியரசன்
 முடியரசு
 முத்தமிழ் அழகன்
 முத்தமிழ் எழிலன்
 முத்தமிழ்ப்பித்தன்
 முத்தமிழ்முரசு
 முத்தழகன்
 முத்தரசன்
 முத்தறிவன்
 முத்து
 முத்துக்கூத்தன்
 முத்துக்கோ
 முத்தெழிலன்
 முத்துக்கடல்
 முத்துக்கண்ணன்
 முத்துக்குமரன்
 முத்துநகையன்
 முத்துப்பாண்டியன்
 முத்துமாணிக்கம்
 முத்துவடிவன்
 முத்துவீரன்
 முத்துவேல்
 முத்துக்கோவலன்
 முத்தையன்
 முதல்வன்
 முதுகண்ணன்
 முதுகுடியன்
 முதுகுன்றன்
 முதுபேரறிஞன்
 முதுவழுதி
 முப்பால்ஒளி
 முப்பால்மணி
 மும்முடிச்சோழன்
 முரசொலி
 முருகநேயன்
 முருகமணி
 முருகமதி
 முருகப்பன்
 முருகமலை
 முருகன்
 முருகநாடன்
 முருகவாணன்
 முருகவேல்
 முருகப்பாண்டியன்
 முருகுவண்ணன்
 முருகுமலை
 முல்லைக்கதிர்
 முல்லைக்கடி
 முல்லைக்கோ
 முல்லைச்சுடர்
 முல்லைநாடன்
 முல்லைநேயன்
 முல்லையப்பன்
 முல்லைவளவன்
 முல்லைவளன்
 முல்லைவாணன்
 முழுமதி
 முன்னேற்றன்
 முனைவன்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007