எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - மொ
   மொய்ம்பன்
 மொழிக்கதிர்
 மொழிக்கோ
 மொழிச்சுடர்
 மொழிச்செம்மல்
 மொழிச்செல்வன்
 மொழிச்செல்வம்
 மொழித்தேவன்
 மொழிநம்பி
 மொழிநாயகம்
 மொழிநாயகன்
 மொழிநுட்பன்
 மொழிநேயன்
 மொழிப்புலி
 மொழிப்போராளி
 மொழிமணி
 மொழிமதி
 மொழிமல்லன்
 மொழிமலை
 மொழிமறவன்
 மொழிமுரசு
 மொழியழகன்
 மொழியரசன்
 மொழியரசு
 மொழியரிமா
 மொழியறிஞன்
 மொழியறிவன்
 மொழியன்பன்
 மொழியிறை
 மொழியொளி
 மொழிவாணன்
 மொழிவேங்கை
 மொழிவேள்

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007