எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - மெ
   மெய்க்கதிர்
 மெய்க்கலை
 மெய்க்குரிசில்
 மெய்ச்சுடர்
 மெய்ச்செம்மல்
 மெய்த்தமிழ்
 மெய்த்தமிழன்
 மெய்த்தோன்றல்
 மெய்தவன்
 மெய்நேயன்
 மெய்ப்பொருள்
 மெய்ப்பொழிஞன்
 மெய்மகன்
 மெய்மொழி
 மெய்ம்மைப்பித்தன்
 மெய்மலை
 மெய்ம்மைப்பொழிஞன்
 மெய்யப்பன்
 மெய்யருள்
 மெய்யருளி
 மெய்யறிவன்
 மெய்யறிவு
 மெய்யன்பன்
 மெய்யிசை
 மெய்யுடைநம்பி
 மெய்யுலகன்
 மெய்வாணன்
 மெய்வேலவன்
 மெய்வேள்

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007