எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - மா
   மாக்கோ
 மாசிலன்
 மாசிலாநம்பி
 மாசிலாமணி
 மாடவன்
 மாண்பன்
 மாணிக்கம்
 மாணிக்கமொழி
 மாதவமணி
 மாதவமதி
 மாதவன்
 மாந்தமணி
 மாந்தரஞ்சேரல்
 மாந்தவேள்
 மாந்தன் அரிமா
 மாமணி
 மாமதி
 மாமல்லன்
 மாமன்னன்
 மாரி
 மாரிமுத்து
 மாமூலன்
 மாரிமைந்தன்
 மாரியப்பன்
 மாலன்
 மாலவன்
 மாலிறையன்
 மாலிறையன்
 மாலைமதி
 மாவளத்தான்
 மாவளவன்
 மாவளன்
 மாவீரன்
 மாவேந்தன்
 மாறதேவன்
 மாறன்
 மாறன்நம்பி
 மாறன்மைந்தன்
 மாறன்வழுதி
 மானமேந்தி
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007