எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - ம
   மகிணன்
 மகிழ்கோ
 மகிழ்நன்
 மகிழரசு
 மகிழரசன்
 மண்ணின் மைந்தன்
 மண்மதி
 மணவழகன்
 மணி
 மணிக்கதிர்
 மணிக்கொடி
 மணிக்கோ
 மணிக்கோவன்
 மணிச்சுடர்
 மணிநிலவன்
 மணிப்பவளன்
 மணிமன்றவாணன்
 மணிமலை
 மணிமார்பன்
 மணிமாறன்
 மணிமுடி
 மணிமுத்து
 மணிமொழியன்
 மணியரசன்
 மணியன்
 மணியன்செல்வம்
 மணியன்செல்வன்
 மணிவண்ணன்
 மணிவேல்
 மணிவேலன்
 மணிவேள்
 மதிக்கொடி
 மதி
 மதிசூடி
 மதிஞன்
 மதிநுட்பன்
 மதிநேயன்
 மதிமாறன்
 மதிமுகன்
 மதியரசன்
 மதியரசு
 மதியழகன்
 மதியன்பன்
 மதியொளி
 மதிவாணன்
 மதிவேந்தன்
 மருத அறிவன்
 மருதக்குரிசில்
 மருதக்கோ
 மருதச்சுடர்
 மருதநம்பி
 மருதநாடன்
 மருதநாயகம்
 மருதநேயன்
 மருதப்பன்
 மருதப்புதல்வன்
 மருதமணி
 மருதமதி
 மருதமலை
 மருதமன்னன்
 மருதமுத்து
 மருதமைந்தன்
 மருதவரசன்
 மருதவளவன்
 மருதவேந்தன்
 மருதவேலன்
 மருதன்
 மருதனிலநாகன்
 மருது
 மருள்நீக்கி
 மல்லன்
 மலர் மகன்
 மலர் மன்னன்
 மலரவன்
 மலரழகன்
 மலைமகன்
 மலையமான்
 மலையரசு
 மலையரசன்
 மறக்கொடி
 மறத்தமிழன்
 மறவன்
 மறைநாயகம்
 மறைநாயகன்
 மறைமணி
 மறைமலை
 மறைமொழி
 மன்றவாணன்
 மன்னர்மன்னன்
 மன்னவர்கோ
 மன்னன்

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007