எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - கு
   குட்டுவன்
 குட்டுவன் இரும்பொறை
 குட்டுவன்கோதை
 குடக்கோ
 குடியரசு
 குடிலன்
 குணக்கடலன்
 குணக்குன்றம்
 குணக்குன்றன்
 குணக்கொண்டல்
 குணத்தொகையான்
 குணநம்பி
 குணப்பேராளன்
 குணமணி
 குணமதி
 குணமலை
 குணவழகன்
 குமணவள்ளல்
 குமணன்
 குமரகுருபன்
 குமரப்பன்
 குமரவேல்
 குமரவேள்
 குமரன்
 குமரிக்கண்டன்
 குமரிக்கோ
 குமரிச்செல்வன்
 குமரித்தமிழன்
 குமரிநாடன்
 குமரிமன்னன்
 குமரிமுத்து
 குமரிவேந்தன்
 குமரியரசன்
 குமரியரசு
 குரு
 குருவன்
 குவளைக்கண்ணன்
 குழந்தை
 குழந்தைவேல்
 குழந்தைவேலன்
 குற்றாலன்
 குறட்கோ
 குறள்நம்பி
 குறள்நாடன்
 குறள்மணி
 குறள்மதி
 குறள்நெறியன்
 குறள்மொழிநன்
 குறள்வாணன்
 குறள்வளவன்
 குறள்வளன்
 குறளமுதன்
 குறளமுதன்
 குறளன்பன்
 குறிஞ்சிக்காவலன்
 குறிஞ்சிக்கிழான்
 குறிஞ்சிக்கொடி
 குறிஞ்சிக்கொற்றவன்
 குறிஞ்சிக்கோ
 குறிஞ்சிக்கோமகன்
 குறிஞ்சிக்கோவன்
 குறிஞ்சிச்செல்வன்
 குறிஞ்சித்தமிழன்
 குறிஞ்சித்தேவன்
 குறிஞ்சிநாடன்
 குறிஞ்சிப்பண்ணன்
 குறிஞ்சிமகன்
 குறிஞ்சிமணி
 குறிஞ்சிமதி
 குறிஞ்சிமன்னன்
 குறிஞ்சிவளன்
 குறிஞ்சிவளவன்
 குறிஞ்சிவேலன்
 குறிஞ்சிவேள்
 குறுவழுதி
 குன்றக்கோ
 குன்றக்கோமகன்
 குன்றக்கோவன்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007