எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - கா
   காஞ்சிக்கொற்றன்
 காஞ்சிக்கோ
 காஞ்சிக்கோவன்
 காஞ்சிமன்னன்
 காஞ்சிவேந்தன்
 காந்தன்
 காத்தமுத்து
 காப்பிய அறிவன்
 காப்பிய எழிலன்
 காப்பியக்கடல்
 காப்பியக்கதிர்
 காப்பியக்குமரன்
 காப்பியக்குரு
 காப்பியக்கோ
 காப்பியச்சுடர்
 காப்பியச்செம்மல்
 காப்பியச்செல்வம்
 காப்பியச்செல்வன்
 காப்பியஞாயிறு
 காப்பியத்தமிழன்
 காப்பியத்தென்றல்
 காப்பியநம்பி
 காப்பியநேயம்
 காப்பியநாடன்
 காப்பியப்பரிதி
 காப்பியமகன்
 காப்பியப்பொழிலன்
 காப்பியமகன்
 காப்பியமதி
 காப்பியமணி
 காப்பியமன்னன்
 காப்பியமுத்து
 காப்பியமுதல்வன்
 காப்பியவாணன்
 காப்பியவேந்தன்
 காப்பியவேள்
 காப்பியன்
 கார்முகில்
 கார்மேனி
 கார்வண்ணன்
 கார்வேந்தன்
 காராளன்
 காரி
 காரிக்கிழான்
 காரெழிலன்
 காலைக்கதிர்
 காவலன்
 காவிரி அரசு
 காவிரிக்குமரன்
 காவிரிக்கோ
 காவிரிச்செம்மல்
 காவிரிச்செல்வம்
 காவிரிச்சோழன்
 காவிரிநாடன்
 காவிரிப்புதல்வன்
 காவிரிமகன்
 காப்பியமதி
 காப்பியமணி
 காப்பியமன்னன்
 காப்பியமுத்து
 காப்பியமுதல்வன்
 காப்பியவாணன்
 காப்பியவேந்தன்
 காப்பியவேள்
 காப்பியன்
 கார்முகில்
 கார்முகிலன்
 கார்மேனி
 கார்வண்ணன்
 கார்வேந்தன்
 காராளன்
 காரி
 காரிக்கிழான்
 காரெழிலன்
 காலைக்கதிர்
 காவலன்
 காவிரி அரசு
 காவிரிக்குமரன்
 காவிரிக்கோ
 காவிரிச்செம்மல்

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007