எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - க
   கங்கைகொண்டான்
 கடம்பன்
 கடல்வேந்தன்
 கடலரசன்
 கடலிறை
 கடவுள்
 கடற்கோ
 கண்ணப்பன்
 கண்ணன்
 கண்மதியன்
 கண்ணாயிரம்
 கண்ணுக்கினியன்
 கண்ணையன்
 கண்மணி
 கணியன்
 கணியன் பூங்குன்றன்
 கணைக்கால் இரும்பொறை
 கதிர்
 கதிர்க்கை
 கதிர்க்குன்றன்
 கதிர்க்கையன்
 கதிர்சிவன்
 கதிர்மணி
 கதிர்வாணன்
 கதிர்வேல்
 கதிரவன்
 கதிரழகன்
 கதிரொளி
 கதிரோன்
 கந்தவேல்
 கந்தன்
 கபிலன்
 கம்பநாடன்
 கம்பன்
 கரிகால் வளவன்
 கரிகாலன்
 கரிகால் சோழன்
 கரிகால் பெருவளத்தான்
 கருங்குயிலன்
 கருங்கோ
 கல்லாடன்
 கல்வி
 கல்விச்செல்வன்
 கல்வியரசன்
 கல்வியரசு
 கலை
 கலை இளவல்
 கலைக்கடல்
 கலைக்கண்
 கலைக்கண்ணன்
 கலைக்கதிர்
 கலைக்கதிரொளி
 கலைக்காவலன்
 கலைக்குமரன்
 கலைக்குரிசில்
 கலைக்குரு
 கலைக்குருவன்
 கலைக்குன்றம்
 கலைக்குன்றன்
 கலைக்கூத்தன்
 கலைக்கொடி
 கலைக்கொடை
 கலைக்கொண்டல்
 கலைக்கோ
 கலைக்கோமகன்
 கலைக்கோவலன்
 கலைக்கோவன்
 கலைச்சித்திரன்
 கலைச்சுடர்
 கலைச்சிற்பி
 கலைச் செம்மல்
 கலைச் செல்வம்
 கலைச் செல்வன்
 கலைச் செழியன்
 கலைச் சோலை
 கலைஞன்
 கலைஞாயிறு
 கலைத்தம்பி
 கலைத்தமிழன்
 கலைத்தும்பி
 கலைத்தென்றல்
 கலைத்தேவன்
 கலைத்தோன்றல்
 கலைநம்பி
 கலைநாடன்
 கலைநாயகம்
 கலைநாயகன்
 கலைநிலவன்
 கலைநுட்பன்
 கலைநெஞ்சன்
 கலைநெறி
 கலைநேயன்
 கலைப்பண்
 கலைப்பரிதி
 கலைப்பாமகன்
 கலைப்பாவரசு
 கலைப்பாவரசன்
 கலைப்பாவலன்
 கலைப்பாவியன்
 கலைப்பித்தன்
 கலைப்புகழ்
 கலைப்புதல்வன்
 கலைப்புயல்
 கலைப்புலி
 கலைப்பொழில்
 கலைப்பொழிலன்
 கலைமகன்
 கலைமதி
 கலைமல்லன்
 கலைமலர்
 கலைமலை
 கலைமன்னன்
 கலைமாமணி
 கலைமாறன்
 கலைமான்
 கலைமுகிலன்
 கலைமுதல்வன்
 கலைமுரசு
 கலைமைந்தன்
 கலைமொழி
 கலையகன்
 கலையப்பன்
 கலையமுதன்
 கலையரசன்
 கலையரசு
 கலையரிமா
 கலையருவி
 கலையருள்
 கலையருளி
 கலையழகன்
 கலையறிவன்
 கலையன்பன்
 கலையெழிலன்
 கலையேந்தி
 கலையொளி
 கலையோவியம்
 கலைவண்ணன்
 கலைவல்லன்
 கலைவளன்
 கலைவளவன்
 கலைவாணன்
 கலைவாழி


மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007