எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - ஈ
   ஈகவரசன்
 ஈகன்
 ஈகையரசன்
 ஈகையன்
 ஈதலரசன்
 ஈழ அரிமா
 ஈழ எழிலன்
 ஈழஏந்தல்
 ஈழக்கதிர்
 ஈழக்கனல்
 ஈழக்குடிமகன்
 ஈழக்குடியரசு
 ஈழக்குடியரசன்
 ஈழக்குமரன்
 ஈழக்குரிசில்
 ஈழக்கொடி
 ஈழக்கோமகன்
 ஈழச்சுடர்
 ஈழச்செல்வன்
 ஈழச்செம்மல்
 ஈழஞாயிறு
 ஈழத்தம்பி
 ஈழத்தமிழன்
 ஈழத்தென்றல்
 ஈழதேவன்
 ஈழநம்பி
 ஈழநாடன்
 ஈழநாயகம்
 ஈழநாயகன்
 ஈழநிலவன்
 ஈழநேயன்
 ஈழப்பரிதி
 ஈழப்பாமகன்
 ஈழப்பாவலன்
 ஈழப்புதல்வன்
 ஈழப்புலி
 ஈழப்பொழிலன்
 ஈழமகன்
 ஈழமணி
 ஈழமதி
 ஈழமல்லன்
 ஈழமறவன்
 ஈழத்தென்றல்
 ஈழதேவன்
 ஈழமன்னன்
 ஈழமாறன்
 ஈழமுத்து
 ஈழமுதல்வன்
 ஈழவன்
 ஈழவாணன்
 ஈழவீரன்
 ஈழவேங்கை
 ஈழவேந்தன்
 ஈழவேல்
 ஈழவேள்
 ஈழவொளி
 ஈழன்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007