எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - இ
   இசையேந்தல்
 இசைக்கலை
 இசைக்கலைவாணன்
 இசைக்கோ
 இசைச்செல்வம்
 இசைச்செல்வன்
 இசைத்தம்பி
 இசைத்தமிழன்
 இசைமணி
 இசைமாமணி
 இசைமுதல்வன்
 இசையரசன்
 இசையரசு
 இசையழகன்
 இசையறிவன்
 இறையன்பன்
 இசையாளன்
 இசைவளவன்
 இசைவளன்
 இசைவாணன்
 இசைவேந்தன்
 இயக்கன்
 இயலரசன்
 இயன்மொழி
 இயலிசைவாணன்
 இயற்கையன்பன்
 இயற்றமிழ்வாணன்
 இரும்பொறை
 இலக்கணன்
 இலக்கிய அமுதன்
 இலக்கியமணி
 இலக்கியமதி
 இலக்கியன்
 இளங்கம்பன்
 இளங்கண்ணன்
 இளங்கதிர்
 இளங்கீரன்
 இளங்குமணன்
 இளங்குமரன்
 இளங்கோ
 இளங்கோவன்
 இளஞ்செழியன்
 இளஞ்சேரல்
 இளஞ்சேரல் முதுபாண்டியன்
 இளஞ்சேரன்
 இளஞாயிறு
 இளந்தமிழன்
 இளந்தளிர்
 இளந்திருமாறன்
 இளந்திரையன்
 இளந்தென்றல்
 இளந்தேவன்
 இளம்பரிதி
 இளம்பாரி
 இளம்பிறை
 இளம்பெருவழுதி
 இளமதி
 இளமல்லன்
 இளமாறன்
 இளமுருகன்
 இளமுருகு
 இளவரசன்
 இளவரசு
 இளவல்
 இளவழகன்
 இளவெழிலி
 இளவெயினி
 இளவேள்
 இளவேனில்
 இறை
 இறைக்கதிர்
 இறைக்குமரன்
 இறைக்குருவன்
 இறைச்சுடர்
 இறைநம்பி
 இறைநெறி
 இறைமகன்
 இறைமணி
 இறைமதி
 இறையரசு
 இறையரசன்
 இறையருள்
 இறைவன்
 இறையன்
 இறையன்பு
 இறையெழில்
 இறையொளி
 இறைவன்
 இறைவாணன்
 இறைவேள்
 இன்பநாயகம்
 இன்பநாயகன்
 இன்பன்
 இன்பவாணன்
 இன்மொழியன்
 இன்னமுதன்
 இன்னிசைப்பாமதி
 இன்னிசைப்பாவலன்
 இன்னிசைமணி
 இன்னிசைமதி
 இனியன்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007