எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - ஞா
   ஞால அரசு
 ஞால அரசன்
 ஞால அரிமா
 ஞாலஒளி
 ஞாலக்கதிர்
 ஞாலக்கனல்
 ஞாலக்குடிமகன்
 ஞாலக்குமரன்
 ஞாலக்குரிசில்
 ஞாலக்கூத்தன்
 ஞாலக்கோ
 ஞாலக்கோவன்
 ஞாலக்கோமகன்
 ஞாலச்செல்வி
 ஞாலச்செல்வம்
 ஞாலஞாயிறு
 ஞாலத்தமிழ்
 ஞாலத்தமிழன்
 ஞாலத்திருமகன்
 ஞாலதேவன்
 ஞாலநம்பி
 ஞாலப்பண்ணன்
 ஞாலப்புகழ்
 ஞாலப்பரிதி
 ஞாலப்புதல்வன்
 ஞாலபேரொளி
 ஞாலமகன்
 ஞாலமணி
 ஞாலமதி
 ஞாலமன்னன்
 ஞாலமுத்து
 ஞாலமுதல்வன்
 ஞாலமைந்தன்
 ஞாலமொழி
 ஞாலவாணன்
 ஞாலவேந்தன்
 ஞாலம்
 ஞாயிறு
 ஞாயிற்றுக்கொடி
 ஞாயிற்றுச்செல்வன்
 ஞாயிற்றுமைந்தன்

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007