எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - ஏ
   ஏந்தல்
 ஏந்தல் மொழி
 ஏழிசை அறிவன்
 ஏழிசை இனியள்
 ஏழிசை எழிலன்
 ஏழிசை ஏந்தல்
 ஏழிசைக்கனி
 ஏழிசைக்கனல்
 ஏழிசைக்கனி
 ஏழிசைக்கதிர்
 ஏழிசைக்கலை
 ஏழிசைக்கனல்
 ஏழிசைக்குமரன்
 ஏழிசைக்குரிசில்
 ஏழிசைக்கோ
 ஏழிசைச்சித்தன்
 ஏழிசைச்சிற்பி
 ஏழிசைச்சுடர்
 ஏழிசைச்செல்வம்
 ஏழிசைச்செல்வன்
 ஏழிசைச்செல்வம்
 ஏழிசைஞாயிறு
 ஏழிசைத்தென்றல்
 ஏழிசைதேவன்
 ஏழிசைநம்பி
 ஏழிசை நாடன்
 ஏழிசை நாயகம்
 ஏழிசை நாயகன்
 ஏழிசை நேயன்
 ஏழிசைப்பாமகன்
 ஏழிசைப்புதல்வன்
 ஏழிசைப்பரிதி
 ஏழிசைப்பொழிலன்
 ஏழிசைமகன்
 ஏழிசைமணி
 ஏழிசைமதி
 ஏழிசைமன்னன்
 ஏழிசைமாறன்
 ஏழிசை முதல்வன்
 ஏழிசை முத்து
 ஏழிசைமுரசு
 ஏழிசை மைந்தன்
 ஏழிசைமொழி
 ஏழிசையருவி
 ஏழிசையன்பன்
 ஏழிசையன்
 ஏழிசையிறை
 ஏழிசையேந்தல்
 ஏழிசையொளி
 ஏழிசைவண்ணன்
 ஏழிசை வல்லான்
 ஏழிசை வளன்
 ஏழிசை வளவன்
 ஏழிசைவாணன்
 ஏழிசைவேந்தன்
 ஏழிசைவல்லோன்
 ஏழிசையரசன்
 ஏழிசையரசு
 ஏழுமலை
 ஏற்றன்
 ஏறுநடை

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007