எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - எ
   எண்குணத்தான்
 எயிற்கோ
 எயினன்
 எரிச்சுடர்
 எரிதழல்
 எரியீட்டி
 எல்லப்பன்
 எல்லோன்
 எழில்
 எழில் அண்ணல்
 எழில் ஏந்தல்
 எழில்குமரன்
 எழில் செல்வம்
 எழில் செல்வன்
 எழில் நம்பி
 எழில் பரிதி
 எழில் மகன்
 எழில்மணி
 எழில்மதி
 எழில்மலை
 எழில்மன்னன்
 எழில்முகிலன்
 எழில்முத்து
 எழில்முதல்வன்
 எழில்மொழி
 எழில்வண்ணன்
 எழில்வாணன்
 எழில்விழியன்
 எழில்வேந்தன்
 எழிலகன்
 எழிலரசன்
 எழிலழகன்
 எழிலன்
 எழிலன்பன்
 எழிலாம்பல்
 எழிலேந்தி
 எழிற்பாவியன்
 எழிற்கண்
 எழிற்கதிர்
 எழிற்குமரன்
 எழிற்கோ
 எழிற்கோமகன்
 எழுஞாயிறு
 எழுகதிர்

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007