எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - சு
   சுடர்
 சுடர்க்கொடி
 சுடர்தேவன்
 சுடர்நம்பி
 சுடர்நிலவன்
 சுடர்நேயன்
 சுடர்மகன்
 சுடர்மணி
 சுடர்மதி
 சுடர்வண்ணன்
 சுடர்வாணன்
 சுடர்வேந்தன்
 சுடர்வேல்
 சுடர்வேள்
 சுடரொளி
 சுவடிக்கதிர்
 சுவடிக்களஞ்சியன்
 சுவடிக்குமரன்
 சுவடிக்குமரன்
 சுவடிக்களஞ்சியன்
 சுவடிக்குமரன்
 சுவடிக்கோ
 சுவடிச்செல்வம்
 சுவடிச்செல்வன்
 சுவடித்தமிழன்
 சுவடிமணி
 சுவடிமதி
 சுடர்மகன்
 சுடர்மணி
 சுடர்மதி
 சுவடிநேயன்
 சுவடியாளன்
 சுவடியொளி
 சுவடிவாணன்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007