எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - சி
   சித்தன்
 சித்திர எழிலன்
 சித்திரக்குரிசில்
 சித்திரக்கொடி
 சித்திரக்கோ
 சித்திரக்கோமணி
 சித்திரக்கோவன்
 சித்திரச்சிற்பி
 சித்திரச்சுடர்
 சித்திரச்செம்மல்
 சித்திரச்செல்வம்
 சித்திரச்செல்வன்
 சித்திரச்சோலை
 சித்திரவளன்
 சித்திரவளவன்
 சித்திரவாணன்
 சித்திரவேல்
 சித்திரவேள்
 சித்திரன்
 சிந்தனை
 சிந்தனைக்கடல்
 சிந்தனைக்கோ
 சிந்தனைச்சித்தன்
 சிந்தனைச்செல்வம்
 சிந்தனைச்சிற்பி
 சிந்தனைச்சுடர்
 சிந்தனைமணி
 சிந்தனைமதி
 சிந்தனையாளன்
 சிந்தனைக்கொண்டான்
 சிலம்பு
 சிலம்பக்குரிசில்
 சிலம்பக்கோ
 சிலம்பக்கோவன்
 சிலம்பச்சிற்பி
 சிலம்பச்சுடர்
 சிலம்பச்செம்மல்
 சிலம்பகன்
 சிலம்பமணி
 சிலம்பமதி
 சிலம்பரசன்
 சிலம்பமல்லன்
 சிலம்பறிவன்
 சிலம்பமாமல்லன்
 சிலம்பன்
 சிலம்பு
 சிலம்புச்செல்வன்
 சிலம்பொலி
 சிலம்பொளி
 சிவக்குமரன்
 சிவக்குமரன்
 சிவத்தம்பி
 சிவநெறி
 சிவநேயன்
 சிவம்
 சிற்பி
 சிற்றம்பலம்
 சிற்றம்பலவாணன்
 சிற்றரசு
 சிறுநற்கிள்ளி
 சின்னக்கண்ணன்
 சின்னத்தம்பி
 சின்னதுரை
 சின்னப்பன்
 சின்னையன்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007