எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - செ
   செங்கட்சோழன்
 செங்கண்ணன்
 செங்கதிர்
 செங்கதிர்ச்செம்மல்
 செங்கதிர்வாணன்
 செங்கனல்
 செங்கனி
 செங்கீரன்
 செங்குட்டுவன்
 செங்குன்றம்
 செங்குன்றன்
 செங்கோ
 செங்கோட்டுவேலன்
 செங்கோலரசு
 செங்கைச்சுடர்
 செங்கைச்செம்மல்
 செங்கொடி
 செங்கோல்
 செங்கோட்டையன்
 செங்கோடன்
 செஞ்சொல்லழகன்
 செஞ்சொற்கதிரவன்
 செஞ்சொற்கோ
 செஞ்சொற்பரிதி
 செந்தனல்
 செந்தமிழ்
 செந்தமிழ்க்கனல்
 செந்தமிழ்க்கிழான்
 செந்தமிழ்க்கீரன்
 செந்தமிழ்க்கோ
 செந்தமிழ்க்கொடி
 செந்தமிழ்க்கோமகன்
 செந்தமிழ்க்காவலன்
 செந்தமிழ்ச்செம்மல்
 செந்தமிழ்ச்செழியன்
 செந்தமிழ்ச்சேரல்
 செந்தமிழ்ஞாயிறு
 செந்தமிழரசு
 செந்தமிழ்ச்சேய்
 செந்தமிழ்மதி
 செந்தமிழ்மணி
 செந்தமிழ்மலர்
 செந்தமிழ்முரசு
 செந்தமிழ்வேங்கை
 செந்தமிழமுது
 செந்தமிழரிமா
 செந்தமிழரசன்
 செந்தமிழன்
 செந்தமிழி
 செந்தமிழினியன்
 செந்தமிழன்பன்
 செந்தமிழ்ச்செல்வன்
 செந்தமிழ்ச்செழியன்
 செந்தமிழினியன்
 செந்தாமரை
 செந்தாமரைச்செல்வன்
 செந்தாமரைக்கண்ணன்
 செந்தில்
 செந்தில்குமரன்
 செந்தில்நம்பி
 செந்தில் நாயகன்
 செந்தில்வேலன்
 செந்தில்வாணன்
 செந்தில்முருகன்
 செந்தீ
 செந்துறை
 செந்துறைமுத்து
 செந்தேவன்
 செந்நாப்புலவன்
 செந்நெறி
 செந்நெறிநம்பி
 செந்நெறியன்
 செம்பரிதி
 செம்பியன்
 செம்புலச்செல்வன்
 செம்புனல்
 செம்மல்
 செம்மணம்
 செம்மனம்
 செம்மனச்செல்வன்
 செம்மல்லன்
 செம்மையன்
 செம்மொழி
 செம்மொழிச்செல்வம்
 செம்மொழிச்செல்வன்
 செம்மேனி
 செயல்மணி
 செயலழகன்
 செயல்மறவன்
 செல்லப்பன்
 செல்லபாண்டியன்
 செல்லமுத்து
 செல்வக்கருங்கோ
 செல்வக்கோமான்
 செல்வச்சுடர்
 செல்வக்குமரன்
 செல்வச்செம்மல்
 செல்வம்
 செல்வமணாளன்
 செல்வமணி
 செல்வமதி
 செல்வமுத்து
 செல்வன்
 செவ்வண்ணன்
 செவ்வியன்
 செவ்வேள்
 செவ்வனியன்
 செவ்விழியன்
 செழியன்
 செழும்பரிதி
 செறுவென்றப்பாண்டியன்
 சென்னி
 சென்னிமலை
 சென்னியப்பன்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007