எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - சே
   சேக்கிழான்
 சேந்தன்
 சேதலன்
 சேயவன்
 சேயூர்முருகன்
 சேயூரான்
 சேயொளி
 சேரக்கதிர்
 சேரக்கலை
 சேரக்குமரன்
 சேரக்குரிசில்
 சேரக்கொடி
 சேரச்சுடர்
 சேரச்செம்மல்
 சேரச்செல்வன்
 சேரசோழபாண்டியன்
 சேரசோழன்
 சேரநாடன்
 சேரநாயகம்
 சேரநாயகன்
 சேரமகன்
 சேரமணி
 சேரமதி
 சேரமல்லன்
 சேரமன்னன்
 சேரமான்
 சேரமான் பெருமாள்
 சேரமாமன்னன்
 சேரபாண்டியன்
 சேரர்கோ
 சேரல்
 சேரல் இரும்பொறை
 சேரலாதன்
 சேரவாணன்
 சேரவாழி
 சேரவேந்தன்
 சேரன்
 சேரன்செங்குட்டுவன்
 சேரக்கொடியோன்


தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007