எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - ஐ
   ஐந்திணைக்கதிர்
 ஐந்திணைக்காப்பியம்
 ஐந்திணைக்காவலன்
 ஐந்திணைக்குடிமகன்
 ஐந்திணைக்கோமகள்
 ஐந்திணைக்குமரன்
 ஐந்திணைக்குரிசில்
 ஐந்திணைக்கொடி
 ஐந்திணைக்கோ
 ஐந்திணைக்கோமகன்
 ஐந்திணைச்சித்தன்
 ஐந்திணைச்சுடர்
 ஐந்திணைச்செம்மல்
 ஐந்திணைச்செல்வன்
 ஐந்திணைஞாயிறு
 ஐந்திணைத்தம்பி
 ஐந்திணைத்தமிழன்
 ஐந்திணை நம்பி
 ஐந்திணை நாடன்
 ஐந்திணை நிலவன்
 ஐந்திணை நெஞ்சன்
 ஐந்திணை நெறி
 ஐந்திணை நெறியன்
 ஐந்திணைப்பண்ணன்
 ஐந்திணைப்பண்மணி
 ஐந்திணைப்பண்மதி
 ஐந்திணைப்பண்ணரசன்
 ஐந்திணைப்பண்ணரசு
 ஐந்திணைப்பரிதி
 ஐந்திணைப்பாவலன்
 ஐந்திணைப்பாமகன்
 ஐந்திணைப்பாவியன்
 ஐந்திணைப்பாவரசு
 ஐந்திணைப்பொழிலன்
 ஐந்திணைப்பொழிலரசன்
 ஐந்திணைப்பொற்கோ
 ஐந்திணைமணி
 ஐந்திணைமதி
 ஐந்திணைமல்லன்
 ஐந்திணைமன்னன்
 ஐந்திணை மாமணி
 ஐந்திணைமாறன்
 ஐந்திணைமுத்து
 ஐந்திணைமொழி
 ஐந்திணையமுதன்
 ஐந்திணையரசன்
 ஐந்திணையரசு
 ஐந்திணையரிமா
 ஐந்திணையருள்
 ஐந்திணையருவி
 ஐந்திணையருளி
 ஐந்திணையழகன்
 ஐந்திணையாளன்
 ஐந்திணையிறை
 ஐந்திணையினியன்
 ஐந்திணையெழில்
 ஐந்திணையொளி
 ஐந்திணைவள்ளல்
 ஐந்திணைவளன்
 ஐந்திணைவாணன்
 ஐந்திணைவேந்தன்
 ஐயப்பன்
 ஐயம்பெருமான்
 ஐயம்பெருமாள்
 ஐயன்
 ஐயனாரப்பன்
 ஐயா முத்து


மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007