எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - ஆ
   ஆகுன்றன்
 ஆட்டனத்தி
 ஆசைக்கண்ணன்
 ஆசையப்பன்
 ஆசைத்தம்பி
 ஆசைமணி
 ஆடல் எழிலன்
 ஆடல்நாயகம்
 ஆடல்நாயகன்
 ஆடல்மணி
 ஆடல்மதி
 ஆடல்மன்னன்
 ஆழிச்செல்வம்
 ஆழிச்செல்வன்
 ஆழியழகன்
 ஆழியரசு
 ஆழியரசன்
 ஆழிவளவன்
 ஆழிவளன்
 ஆழிவேந்தன்
 ஆற்றல் நம்பி
 ஆற்றல் மணி
 ஆற்றல் மதி
 ஆற்றல் மன்னன்
 ஆற்றல் முத்து
 ஆற்றல் வேந்தன்
 ஆற்றலரசன்
 ஆற்றலரசு
 ஆற்றுமுகன்
 ஆறறிவன்
 ஆனைமுத்து
 ஆனையப்பன்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007