எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
ஆண் பெயர்கள் - அ
 அகரமுதல்வன்
 அகரன்
 அகலறிவன்
 அகலன்
 அகவன்
 அஞ்சாநெஞ்சன்
 அஞ்சாப்புலி
 அடலெழிலன்
 அடலேறு
 அடியார்
 அடியார்க்கருளி
 அடியார்க்கு நல்லான்
 அண்டிரன்
 அண்ணல்
 அண்ணல் தங்கோ
 அண்ணாதுரை
 அண்ணாமலை
 அதியமான்
 அம்பலவாணன்
 அம்மூவன்
 அம்மையப்பன்
 அமிழ்தன்
 அமுதக்கலைஞன்
 அமுதன்
 அமுதோன்
 அமைதியன்
 அமைதிவாணன்
 அரங்கன்
 அரங்கதுரை
 அரங்க நாயகம்
 அரங்க நாயகன்
 அரங்கமணி
 அரசப்பன்
 அரசர்க்கரசன்
 அரசவினியன்
 அரசன்
 அரசு
 அரசமணி
 அரணமுறுவல்
 அரிசில்
 அரிமதி
 அரிமா
 அரிமாத்தமிழன்
 அரிமாப்பாமகன்
 அரிமாப்பாண்டியன்
 அரிமா மகிழ்கோ
 அருங்கலை
 அருங்கோ
 அருட்செல்வன்
 அருட்பா
 அருண்
 அருண்மணி
 அருண்மதி
 அருண்முத்து
 அருண்மொழி
 அருண்மொழித்தேவன்
 அருணமலை
 அருணன்
 அருணொளி
 அரும்பேரொளி
 அருமைச்செல்வன்
 அருமைத்தம்பி
 அருமை நம்பி
 அருமைநாயகம்
 அருள்
 அருள்தம்பி
 அருள்நம்பி
 அருள்நாயகம்
 அருள்நாயகன்
 அருள்நெறி
 அருள்மறை
 அருள் வடிவேல்
 அருள்வேல்
 அருள்வேலன்
 அருளப்பன்
 அருளரசன்
 அருளரசு
 அருளன்
 அருளாளன்
 அருளி
 அருளுருவன்
 அவை அஞ்சான்
 அழகரசன்
 அழகப்பன்
 அழகன்
 அழகன்பன்
 அழகியநம்பி
 அழகிய மணவாளன்
 அழகியவாணன்
 அழகினியன்
 அழகுச்சுடர்
 அழகுச்செல்வம்
 அழகுச்செல்வன்
 அழகுச்சோழன்
 அழகுத்தமிழன்
 அழகுநம்பி
 அழகுப்பாண்டியன்
 அழகுமணி
 அழகுமதி
 அழகுமணிவேல்
 அழகுமலை
 அழகுமுத்து
 அழகுமொழி
 அழகுரு
 அழகுநம்பி
 அழகுவேல்
 அழகெழிலன்
 அழகேந்தி
 அழகைய்யன்
 அழகொளி
 அறத்திருமகன்
 அறத்துருவன்
 அறநாயகன்
 அறநெறி
 அறப்பெருமாள்
 அறப்பெருமான்
 அறம்விரும்பி
 அறமணி
 அறமேந்தி
 அறமொழி
 அறவரசன்
 அறவண்ணல்
 அறவாணன்
 அறவாழி
 அறவொளி
 அறிஞன்
 அறிவண்ணல்
 அறிவரசன்
 அறிவரசு
 அறிவழகன்
 அறிவன்
 அறிவாளன்
 அறிவு
 அறிவுக்கலை
 அறிவுக்கண்ணன்
 அறிவுக்கதிர்
 அறிவுக்கனல்
 அறிவுச்செல்வன்
 அறிவுத்தொகையன்
 அறிவுநம்பி
 அறிவுமணி
 அறிவுமதி
 அறிவுமொழி
 அறிவேந்தி
 அறிவொளி
 அறிவப்பன்
 அறிவுக்கனி
 அறிவுச்சுடர்
 அறிவுவாணன்
 அறிவுக்கரசு
 அறிவுச்செல்வம்
 அறிவுடைநம்பி
 அறிவுத்தம்பி
 அறிவியலான்
 அறிவொளி
 அன்பர்க்கருளி
 அன்பண்ணல்
 அன்பப்பன்
 அன்பர்கோ
 அன்பரசன்
 அன்பரசு
 அன்பழகன்
 அன்பறிவன்
 அன்பிற்கரசு
 அன்பிற்கினியன்
 அன்பன்
 அன்பாளன்
 அன்புக்கரசு
 அன்புக்கரசன்
 அன்புக்கதிர்
 அன்புச்செல்வன்
 அன்புத்தமிழன்
 அன்புடைநம்பி
 அன்பருவி
 அன்புச்சேரன்
 அன்புநேயன்
 அன்புப்பாண்டியன்
 அன்புரு
 அன்பெழிலன்
 அன்புவாணன்
 அன்புவேல்மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007