எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - வ
   வஞ்சி
 வஞ்சிக்கொடி
 வஞ்சிப்பாமகள்
 வஞ்சிமகள்
 வடிவழகி
 வடிவு
 வண்டமிழ்
 வண்டார்குழலி
 வண்ணக்கதிர்
 வண்ணச்சுடர்
 வண்ணத்தமிழ்
 வண்ணத்தூவி
 வண்ணநிலவு
 வண்ணப்பா
 வண்ணப்பாமகள்
 வண்ணப்பாவியம்
 வண்ணமணி
 வண்ணமதி
 வண்ணமொழி
 வண்ணமயில்
 வண்ணமாலை
 வண்ணவெழில்
 வண்ணவொளி
 வள்ளி
 வள்ளுவநெறி
 வள்ளுவம்
 வள்ளுவமறை
 வள்ளுவமொழி
 வளர்செல்வம்
 வளர்தமிழ்
 வள்ர்தமிழ்ச்செல்வி
 வளர்நிலவு
 வளர்மதி
 வளர்பிறை

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007