எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - தி
   திருக்குறள்
 திருக்குறள் கதிர்
 திருக்குறள்ச்சுடர்
 திருக்குறள்ச் செம்மல்
 திருக்குறள் நங்கை
 திருக்குறள் மணி
 திருக்குறள் மதி
 திருக்குறள் மாலை
 திருக்கோவரசி
 திருச்செல்வி
 திருத்தமிழ்
 திருநங்கை
 திருநாவுக்கரசி
 திருநிலவு
 திருநிறை
 திருநிறைச்செல்வி
 திருப்பண்
 திருப்பா
 திருப்பாமகள்
 திருப்பாவை
 திருப்புகழ்
 திருப்புகழ்மணி
 திருமகள்
 திருமங்கை
 திருமணி
 திருப்புகழ்மதி
 திருமலர்
 திருமறை
 திருநிறைசெல்வி
 திருமாமணி
 திருமுகம்
 திருமொழி
 திருவருட்பா
 திருவருள்
 திருவரசி
 திருவழகி
 திருவழகு
 திருவள்ளுவம்
 திருவளர்செல்வி
 திருவளர்நங்கை
 திருவருட்பாமகள்
 திருவருட்பாமதி
 திருவாய்மொழி
 திருவிழி
 திருவொளி
 தில்லை
 தில்லைச்செல்வம்
 தில்லைநாயகி
 தில்லையரசி
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007