எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - பு
   புகழ்
 புகழ்ஞாயிறு
 புக்ழ்க்கதிர்
 புக்ழ்க்கொடி
 புக்ழ்ச்செல்வி
 புகழ்தேவி
 புகழ்நேயம்
 புகழ்மணம்
 புகழ்மணி
 புகழ்மதி
 புகழ்மலர்
 புகழ்மாலை
 புகழ்வாழி
 புகழன்பு
 புகழி
 புகழேந்தி
 புகழொளி
 புதுத்தமிழ்
 புதுப்பண்
 புதுப்புரட்சி
 புதுப்புனல்
 புதுப்பூ
 புதுமதி
 புதுமைமொழி
 புதுமலர்
 புதுமை நேயம்
 புதுமை மணி
 புதுமை விரும்பி
 புரட்சி
 புரட்சிக்கதிர்
 புரட்சிக்கனல்
 புரட்சிக்கொடி
 புரட்சிப்பண்
 புரட்சிப்பா
 புரட்சிப்பாவியம்
 புரட்சிநேயம்
 புரட்சிமணி
 புரட்சிமதி
 புரட்சிமொழி
 புலமை
 புலமைநேயம்
 புலிக்கொடி
 புலித்திறல்
 புலிப்பண்
 புன்னகை
 புன்னை
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007