எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - பொ
   பொதிகை
 பொதிகைமணி
 பொதிகைமதி
 பொதிகைச்செல்வி
 பொய்கை
 பொழில்
 பொய்யாமொழி
 பொழில்நங்கை
 பொழில்நிலா
 பொழிலழகி
 பொழிலழகு
 பொற்கதிர்
 பொற்கலை
 பொற்கிள்ளை
 பொற்குவை
 பொற்கொடி
 பொற்சுடர்
 பொற்செல்வி
 பொற்பாவை
 பொற்றாமரை
 பொற்றாழை
 பொன்மகள்
 பொன்மணி
 பொன்மதி
 பொன்மலர்
 பொன்மாலை
 பொன்மொழி
 பொன்னரசி
 பொன்னருவி
 பொன்னழகு
 பொன்னி
 பொன்னிலா
 பொன்னிலவு
 பொன்னெழில்
 பொன்னொளி
 பொன்னோவியம்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007