எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - பை
   பைங்கிளி
 பைங்கொடி
 பைந்தமிழ்
 பைந்தமிழ்க்கடல்
 பைந்தமிழ்க்கதிர்
 பைந்தமிழ்க்கலை
 பைந்தமிழ்க்கனி
 பைந்தமிழ்க்குமரி
 பைந்தமிழ்க்கொடி
 பைந்தமிழ்கொமகள்
 பைந்தமிழ்ச்சுடர்
 பைந்தமிழ்ச்செம்மல்
 பைந்தமிழ்ச்சோலை
 பைந்தமிழ்ஞாலம்
 பைந்தமிழ்த்தளிர்
 பைந்தமிழ்த்தும்பி
 பைந்தமிழ்துளிர்
 பைந்தமிழ்த்தென்றல்
 பைந்தமிழ்நேயம்
 பைந்தமிழ்ப்பா
 பைந்தமிழ்ப்பாமகள்
 பைந்தமிழ்ப்பாவியம்
 பைந்தமிழ்ப்பாவை
 பைந்தமிழ்ப்புகழ்
 பைந்தமிழ்ப்புதல்வி
 பைந்தமிழ்மகள்
 பைந்தமிழ்மணி
 பைந்தமிழ்மாலை
 பைந்தமிழ்முரசு
 பைந்தமிழரசி
 பைந்தமிழரசு
 பைந்தமிழருவி
 பைந்தமிழருள்
 பைந்தமிழருளி
 பைந்தமிழொளி
 பைந்தமிழோவியம்
 பைம்மணிமா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007