எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - ஒ
   ஒண்டமிழ்
 ஒண்ணிலா
 ஒண்டமிழரசி
 ஒண்ணிழல்
 ஒப்பிலாநங்கை
 ஒப்பிலாமங்கை
 ஒப்பிலாமணி
 ஒல்காப்புகழ்
 ஒள்ளமுதம்
 ஒளி
 ஒளிக்கதிர்
 ஒளிக்கொடி
 ஒளிச்செல்வம்
 ஒளிச்செல்வி
 ஒளிஞாயிறு
 ஒளிநிலவு
 ஒளிப்பாவை
 ஒளிமணி
 ஒளிப்பிறை
 ஒளிமாறன்
 ஒளிமணி
 ஒளியரசி
 ஒளியரசு
 ஒளியழகி
 ஒளியிழை
 ஒளிச்சுடர்
 ஒளிர்நிலவு
 ஒளிர்பிறை
 ஒளிர்மணி
 ஒளிர்மலை
 ஒளிவடிவு
 ஒளிவிளக்கு
 ஒளிவென்றி
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007