எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - மு
   முத்தமிழ்
 முத்தமிழ்க்கொடி
 முத்தமிழ்தேவி
 முத்தமிழ்நங்கை
 முத்தமிழ்ப்பண்
 முத்தமிழ்பா
 முத்தமிழ்ப்பாமகள்
 முத்தமிழ்ப்பாவியம்
 முத்தமிழ்பாவை
 முத்தமிழ்பாவெழில்
 முத்தமிழ்ப்பாவொளி
 முத்தமிழ்மங்கை
 முத்தமிழ்மதி
 முத்தமிழ்முரசு
 முத்தமிழ்முல்லை
 முத்தாரம்
 முத்துச்சுடர்
 முத்துமணி
 முத்துமாலை
 முத்துமொழி
 முத்தெழில்
 முத்தொளி
 முல்லை
 முல்லைக்கதிர்
 முல்லைக்கலை
 முல்லைக்கொடி
 முல்லைச்சரம்
 முல்லைச்சுடர்
 முல்லைநங்கை
 முல்லைப்பண்
 முல்லைப்பா
 முல்லைப்பாமகள்
 முல்லைப்பாவியம்
 முல்லைப்பூ
 முல்லைமகள்
 முல்லைமங்கை
 முல்லைமதி
 முல்லைமுரசு
 முல்லைமொழி
 முல்லையரசி
 முல்லையழகி
 முல்லையழகு
 முல்லையிறை
 முல்லையெழில்
 முல்லையொளி
 முழுநிலவு
 முழுமதி

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007