எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - ம
   மங்கை
 மணி
 மணிக்கதிர்
 மணிக்கொடி
 மணிச்சுடர்
 மணிப்பவளம்
 மணிமகள்
 மணிமலர்
 மணிமேகலை
 மணிமொழி
 மணியரசி
 மணியெழில்
 மணியொளி
 மதி
 மதிக்கொடி
 மதிச்சுடர்
 மதிநேயம்
 மதிமகள்
 மதிமொழி
 மதியரசி
 மதியழகி
 மதியன்பு
 மதியெழில்
 மதியொளி
 மருதக்கதிர்
 மருதக்கொடி
 மருதக்கோமகள்
 மருதச்சுடர்
 மருதத்தமிழ்
 மருதநங்கை
 மருதப்பண்
 மருதப்பாமகள்
 மருதப்பாவியம்
 மருதம்
 மருதமகள்
 மருதமங்கை
 மருதமணி
 மருதமதி
 மருதமலர்
 மருதமொழி
 மருதவரசி
 மருதவெழில்
 மருதவொளி
 மலர்க்குவை
 மலர்க்கொடி
 மலர்நங்கை
 மலர்மங்கை
 மலர்மதி
 மலர்மாலை
 மலரெழில்
 மலரொளி
 மலர்விழி
 மலைமகள்
 மலையரசி
 மலையரசு
 மழைச்செல்வி
 மறைமலர்
 மறக்கொடி
 மறத்தமிழ்
 மறைக்கொடி
 மறைத்தமிழ்மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007