எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - கு
   குடியரசி
 குடியரசு
 குணக்கடல்
 குணக்கொண்டல்
 குணநங்கை
 குணமணி
 குணமதி
 குணமாலை
 குணவழகு
 குமரி
 குமரிக்கலை
 குமரிக்கொடி
 குமரிக்கோமகள்
 குமரிச்செல்வம்
 குமரிச்செல்வி
 குமரித்தமிழ்
 குமரித்தென்றல்
 குமரிப்பண்
 குமரிமணி
 குமரிமதி
 குமரியரசி
 குமரியிசை
 குயில்
 குயிலி
 குயின்மொழி
 குவளை
 குழலி
 குறள்கொடி
 குறள்செல்வி
 குறள்தென்றல்
 குறள்நெறி
 குறள்நேயம்
 குறள்மணி
 குறள்மதி
 குறள்மொழி
 குறள்வாழி
 குறளமுதம்
 குறளமுது
 குறளரசி
 குறளன்பு
 குறிஞ்சி
 குறிஞ்சிக்கொடி
 குறிஞ்சிச்செல்வி
 குறிஞ்சித்தமிழ்
 குறிஞ்சித்தேவி
 குறிஞ்சிநங்கை
 குறிஞ்சிப்பண்
 குறிஞ்சிமகள்
 குறிஞ்சிமங்கை
 குறிஞ்சிமணி
 குறிஞ்சிமதி
 குறிஞ்சிமலர்
 குறிஞ்சிமாலை
 குறிஞ்சிமுரசு
 குறிஞ்சியழகி

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007