எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - கா
   காக்கைப்பாடினி
 காஞ்சிக்கோமகள்
 காஞ்சியரசி
 காந்தத்தமிழ்
 காந்தவிழி
 காந்தமொழி
 காந்தாள்
 காப்பிய எழில்
 காப்பியவொளி
 காப்பியக்கடல்
 காப்பியக்கதிர்
 காப்பியக்குமரி
 காப்பியக்கோமகள்
 காப்பியச்சுடர்
 காப்பியச்செம்மல்
 காப்பியச்செல்வி
 காப்பியஞாயிறு
 காப்பியத்தமிழ்
 காப்பியத்தென்றல்
 காப்பியநங்கை
 காப்பியப்பாமகள்
 காப்பியப்பொழில்
 காப்பியம்
 காப்பியமகள்
 காப்பியமதி
 காப்பியமணி
 காப்பியவேள்
 கார்குழல்
 கார்குழலி
 கார்முகில்
 கார்மேனி
 கார்வண்ணம்
 காரெழில்
 காலைக்கதிர்
 காவிரி
 காவிரிக்குமரி
 காவிரிக்கோமகள்
 காவிரிச்செல்வம்
 காவிரிச்செல்வி
 காவிரிநேயம்
 காவிரிப்புதல்வி
 காவிரிமகள்
 காவிரியரசி
 காளி
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007