எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - க
   கங்கை
 கடலரசி
 கடலிறை
 கடற்கோமகள்
 கண்ணிமை
 கண்மணி
 கண்மதி
 கணையாழி
 கதிர்
 கதிர்க்குமரி
 கதிர்ச்செல்வி
 கதிர்மாமணி
 கதிரழகி
 கயற்கண்ணி
 கருங்குழலி
 கருத்தம்மாள்
 கல்வி
 கல்விக்கதிர்
 கல்விச்செல்வம்
 கல்விப்புதல்வி
 கல்விமணி
 கல்விமாமணி
 கலை
 கலைக்கடல்
 கலைக்கண்
 கலைக்கதிர்
 கலைக்கதிரொளி
 கலைக்குமரி
 கலைக்குவை
 கலைக்குறிஞ்சி
 கலைக்கொடி
 கலைக்கொடை
 கலைக்கொண்டல்
 கலைக்கோமகள்
 கலைச்சித்திரம்
 கலைச்சிறுத்தை
 கலைச்சுடர்
 கலைச்செல்வி
 கலைச்சோலை
 கலைஞாயிறு
 கலைத்தளிர்
 கலைத்தும்பி
 கலைத்துளிர்
 கலைத்தென்றல்
 கலைத்தேவி
 கலைநங்கை
 கலைநாயகம்
 கலைநாயகி
 கலைநிலவு
 கலைநெஞ்சம்
 கலைநெறி
 கலைநேயம்
 கலைப்பண்
 கலைப்பாமகள்
 கலைப்பாவியம்
 கலைப்பாமொழி
 கலைப்பாவரசு
 கலைப்பாவை
 கலைப்புகழ்
 கலைப்புதல்வி
 கலைப்புயல்
 கலைப்புலி
 கலைப்பொன்மதி
 கலைப்பொழில்
 கலைப்பொன்னொளி
 கலைமகள்
 கலைமணி
 கலைமதி
 கலைமலர்
 கலைமலை
 கலைமாமணி
 கலைமான்
 கலைமுகம்
 கலைமுகில்
 கலைமுரசு
 கலைமுல்லை
 கலைமொழி
 கலையமுதம்
 கலையரசி
 கலையரும்பு
 கலையருவி
 கலையருள்
 கலையருளி
 கலையழகி
 கலையழகு
 கலையறிவு
 கலையன்பு
 கலையெழில்
 கலையேந்தி
 கலையொளி
 கலையோவியம்
 கலைவடிவு
 கலைவண்ணம்
 கலைவாழி
 கலைவிழி
 கலைவேங்கை
 கவின்
 கவின் கலை
 கவின் நிலவு
 கவின் மணி
 கவின் மதி
 கவின் மொழி
 கவினரசி
 கவினி
 கவினிறை
 கவினோவியம்
 கறுப்புமொழி
 கன்னல்
 கன்னல்தமிழ்
 கன்னல்மொழி
 கன்னற்பிறை
 கனல்
 கனல்மொழி
 கனிமொழி
 கனியமுது

மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007