எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - ஈ
   ஈகவரசி
 ஈகை
 ஈகைச்செல்வி
 ஈகைவிரும்பி
 ஈகையாள்
 ஈதலரசி
 ஈர்ப்பரசி
 ஈழக்கதிர்
 ஈழக்கிளி
 ஈழக்குடிமகள்
 ஈழக்குடியரசி
 ஈழக்குமரி
 ஈழக்கொடி
 ஈழக்கோமகள்
 ஈழச்சிறுத்தை
 ஈழச்சுடர்
 ஈழச்செல்வம்
 ஈழச்செல்வி
 ஈழத்தமிழ்
 ஈழத்திருமகள்
 ஈழத்தென்றல்
 ஈழநிலவு
 ஈழநேயம்
 ஈழப்பாமகள்
 ஈழப்புதல்வி
 ஈழப்புலி
 ஈழம்
 ஈழமகள்
 ஈழமங்கை
 ஈழமலை
 ஈழமதி
 ஈழமின்னல்
 ஈழமுல்லை
 ஈழமொழி
 ஈழவரசி
 ஈழ விடுதலை
 ஈழ வேங்கை
 ஈழவொளி
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007