எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - இ
   இசை
 இசைக்கதிர்
 இசைக்கொடி
 இசைக்கோமகள்
 இசைச்செல்வம்
 இசைத்தேவி
 இசைநேயம்
 இசைமகள்
 இசைமறை
 இசைமுரசு
 இசைமொழி
 இசையமுது
 இசையமுதம்
 இசையரசி
 இசையறிவு
 இமை
 இமையெழில்
 இயலரசி
 இயலரசு
 இயலிசை
 இயலிசைக்கதிர்
 இயலிசைக்கோமகள்
 இயலிசைச்செல்வம்
 இயலிசைச்செல்வி
 இயலிசைச்சுடர்
 இயலிசைத்தேவி
 இயலிசைப்பாமகள்
 இயலிசைப்பாவியம்
 இயலிசைமணிம்
 இயலிசைமதி
 இயலிசைமாமணி
 இயற்றமிழ்
 இயற்றமிழ்க்கதிர்
 இயற்றமிழ்ச்சுடர்
 இயற்றமிழ்மணி
 இயற்றமிழ்மதி
 இயற்றமிழ்மாமணி
 இருவாட்சி
 இலக்கணி
 இலக்கியக்கதிர்
 இயலக்கியச்சுடர்
 இலக்கியநேயம்
 இலக்கியம்
 இலக்கியமணி
 இலக்கியமதி
 இலக்கியமாமணி
 இலக்கிய முரசு
 இளங்குமரி
 இளங்கதிர்
 இளங்கிளி
 இளங்குயில்
 இளங்கொடி
 இளந்தமிழ்
 இளந்தென்றல்
 இளஞ்சுடர்
 இளநங்கை
 இளநகை
 இளநிலா
 இளம்பிறை
 இளமதி
 இளமணி
 இளவஞ்சி
 இளவரசி
 இளவழகி
 இளவழகு
 இளவெழிலி
 இளவெழில்
 இளவேனில்
 இறைக்கோமகள்
 இறைநேயம்
 இறைப்பா
 இறைப்பாமகள்
 இறைப்பாவியம்
 இறைமணி
 இறைமதி
 இறைமறை
 இறைமாட்சி
 இறைமுரசு
 இறைமொழி
 இறையருள்
 இறையருளி
 இறையறிவு
 இறையன்பு
 இறையொளி
 இன்தமிழ்
 இன்தமிழ்ச்செல்வம்
 இன்தமிழ்ச்செல்வி
 இன்னிலவு
 இன்பம்
 இன்முல்லை
 இன்மொழி
 இன்தமிழ்
 இன்னிசை
 இன்னிசைக்கதிர்
 இன்னிசைக்கொடி
 இன்னிசைக்கோமகள்
 இன்னிசைப்பாவியம்
 இன்னிசைமணி
 இன்னிசைமதி
 இன்னிசைமாமணி
 இன்னிசைமாமதி
 இன்னெழில்
 இனிமை
 இனியவள்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007