எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - சி
   சித்தகத்தி
 சித்திர எழில்
 சித்திரக்கதிர்
 சித்திரக்கலை
 சித்திரக்கனல்
 சித்திரக்கொடி
 சித்திரக்கோமகள்
 சித்திரக்கோமதி
 சித்திரச்சுடர்
 சித்திரச்செல்வி
 சித்திரச்செந்தாழை
 சித்திரச்சோலை
 சித்திரநேயம்
 சித்திரப்பாவை
 சித்திரப்பூ
 சித்திரப்பூம்பொழில்
 சித்திரப்பொழில்
 சித்திரம்
 சிந்தனை
 சிந்தனைக்கடல்
 சிந்தனைக்கதிர்
 சிந்தனைச்சிற்பி
 சிந்தனைச்சுடர்
 சிந்தனைச்செல்வி
 சிந்தனைச்செல்வம்
 சிந்தனைமதி
 சிந்தனைமுகில்
 சிந்தாமணி
 சிந்திசை
 சிந்திழை
 சிந்து
 சிந்துமொழி
 சிந்தைமணி
 சிந்தைமொழி
 சிலம்பரசி
 சிலம்பழகி
 சிலம்புச்செல்வி
 சிவந்தி
 சிவதேவி
 சிவநெறி
 சிவநேயம்
 சிவமணி
 சிவமாலை
 சிந்தாமணி
 சிந்திசை
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007