எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - செ
   செங்கதிர்
 செங்கதிரொளி
 செங்கனல்
 செங்கனி
 செங்காந்தாள்
 செந்தனல்
 செந்தமிழ்
 செந்தமிழ்க்கதிர்
 செந்தமிழ்க்கனல்
 செந்தமிழ்க்குமரி
 செந்தமிழ்க்கொடி
 செந்தமிழ்க்கோமகள்
 செந்தமிழ்ச்செம்மல்
 செந்தமிழ்ச்செல்வி
 செந்தமிழ்ஞாயிறு
 செந்தமிழ்ஞாலம்
 செந்தமிழ்ப்புலி
 செந்தமிழ்மலர்
 செந்தமிழ்முரசு
 செந்தமிழமுது
 செந்தமிழமுதம்
 செந்தமிழரசு
 செந்தமிழரசி
 செந்தமிழன்பு
 செந்தமிழரிமா
 செந்தளிர்
 செந்தாமரை
 செந்தாழை
 செந்திரு
 செந்தீ
 செந்துளிர்
 செந்தேவி
 செந்நிலவு
 செந்நெறி
 செம்பருத்தி
 செம்பவளம்
 செம்பியன் மாதேவி
 செம்புனல்
 செம்பூ
 செம்பை
 செம்மணி
 செம்மதி
 செம்மல்
 செம்மலர்
 செம்மனச்செல்வம்
 செம்மொழிச்செல்வி
 செம்மொழி நங்கை
 செம்மொழி மங்கை
 செய்தவம்
 செல்லக்கிளி
 செல்லம்
 செல்வக்குமரி
 செல்வக்கொடி
 செல்வக்கோமகள்
 செல்வச்சுடர்
 செல்வநாயகி
 செல்வமணி
 செல்வி
 செவ்வண்ணம்
 செவ்வந்தி
 செவ்வந்திமணி
 செவ்வரி
 செவ்விழி
 செழுமலை


மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007