எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - ஆ
   ஆசைச்செல்வி
 ஆடல் எழில்
 ஆடல் தேவி
 ஆடல் நல்லாள்
 ஆடல் நாயகம்
 ஆடல் நாயகி
 ஆடல் மணி
 ஆடல் மதி
 ஆடல் மாமணி
 ஆடலரசி
 ஆடலழகி
 ஆடற்கொடி
 ஆடற்கோமகள்
 ஆடற்செல்வி
 ஆண்டாள்
 ஆத்திசூடி
 ஆதி
 ஆதித்தமிழ்
 ஆதிமகள்
 ஆதிமறை
 ஆதிமொழி
 ஆதியரசி
 ஆதியரசு
 ஆதியிறை
 ஆதிரை
 ஆம்பல்
 ஆயகலை
 ஆயிழை
 ஆரவமுதம்
 ஆலமர்செல்வி
 ஆழிக்குமரி
 ஆழிச்செல்வம்
 ஆழிச்செல்வி
 ஆழிநங்கை
 ஆழிநாயகி
 ஆழிநேயம்
 ஆழிமணி
 ஆழிமதி
 ஆழிமுத்து
 ஆழியரசி
 ஆற்றல்நங்கை
 ஆற்றல் மணி
 ஆற்றல் மதி
 ஆற்றலறசி
 ஆறிறை
 ஆறெழில்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007