எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 இல்லம் | எங்களைப்பற்றி | அறிவிப்புகள் | தொடர்புக்கு | தமிழ் நட்பகம் | வரி விளம்பரங்கள் | உதவி |
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் தமிழில் பெயரிடுவோம்
 பெண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நி  நீ  நு  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மெ  மை  மொ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
 ஆண் பெயர்கள்  அ  ஆ  இ  ஈ  உ  ஊ  எ  ஏ  ஐ  ஒ  ஓ  ஔ  க  கா  கி  கீ  கு  கூ  கொ  கோ  ச  சா  சி  சீ  சு  சூ  செ  சே  சொ  சோ  ஞா  த  தா  தி  தீ  து  தூ  தெ  தே  தை  தொ  தோ  ந  நா  நீ  நு  நூ  நெ  நே  ப  பா  பி  பு  பூ  பெ  பே  பை  பொ  போ  ம  மா  மி  மு  மூ  மெ  மே  மொ  மோ  யா  வ  வா  வி  வீ  வெ  வே  வை
பெண் பெயர்கள் - அ
   அகமணி
 அகமதி
 அகல்விழி
 அகத்தழகி
 அகவழகு
 அகவொளி
 அகில்
 அங்கயற்கண்ணி
 அணிநலம்
 அணிநிலவு
 அணிமலர்
 அணிமாலை
 அமிழ்தவள்ளி
 அமிழ்து
 அமுதம்
 அமுதரசி
 அமுதரசு
 அமுதினி
 அமுது
 அமைதி
 அமைதிக்கொடி
 அமைதிநேயம்
 அரங்கநாயகி
 அரசம்மாள்
 அரசம்மை
 அரசி
 அரசிளங்குமரி
 அருங்குணம்
 அருட்குவை
 அருட்கொடி
 அருட்கொடை
 அருட்செல்வம்
 அருட்செம்மல்
 அருட்செல்வி
 அருட்புனல்
 அருட்பூ
 அருண்
 அருண் மொழி
 அருண் மொழி தேவி
 அருந்தமிழ்
 அருநெறி
 அரும்பு
 அரும்பு நேரிழை
 அரும்பாலை
 அருமைச் செல்வம்
 அருமைச் செல்வி
 அருவி
 அருவி மொழி
 அருள்
 அருள் தேவி
 அருள் நங்கை
 அருள் மணி
 அருள் மதி
 அருள் மறை
 அருள் மொழி
 அருள் வடிவு
 அருள் விழி
 அருளரசி
 அருளரசு
 அருளழகி
 அருளி
 அருளொளி
 அல்லி
 அல்லிக்கொடி
 அல்லிவிழி
 அலர்மேல் மங்கை
 அலைமகள்
 அழகம்மை
 அழகரசு
 அழகரசி
 அழகி
 அழகிற்கினியாள்
 அழகு
 அழகுமணி
 அழகுமதி
 அழகுமொழி
 அழகெழில்
 அழகோவியம்
 அறக்கதிர்
 அறக்கொடி
 அறச்சுடர்
 அறச்செம்மல்
 அறச்செல்வம்
 அறநேயம்
 அறப்பாவை
 அறம்
 அறநெறி
 அறப்பூ
 அறமகள்
 அறமணி
 அறமதி
 அறமலர்
 அறமேந்தி
 அறமொழி
 அறவள்ளி
 அறவாழி
 அறிவுச்செல்வி
 அறிவுமொழி
 அறிவொளி
 அறிவம்மை
 அறிவரசி
 அறிவரசு
 அறிவழகி
 அறிவு
 அறிவுக்கனி
 அறிவுக்கொடி
 அறிவுக்கோதை
 அறிவுடைநங்கை
 அறிவு நேயம்
 அறிவுமணி
 அறிவுமதி
 அறிவேந்தி
 அன்பரசி
 அன்பரசு
 அன்பருவி
 அன்பழகி
 அன்பழகு
 அன்பு
 அன்புக்கதிர்
 அன்புச்சுடர்
 அன்புச்செம்மல்
 அன்புச்செல்வம்
 அன்புச்செல்வி
 அன்புக்கொடி
 அன்புமதி
 அன்புமணி
 அன்புமொழி
 அன்புவடிவு
 அன்புவள்ளி
 அன்புவிழி
 அன்பெழில்
 அன்பேந்தி
 அன்பொளி
 அன்னக்கிளி
 அன்னம்
 அனிச்சம்
மா. தமிழ்ப்பரிதியின் நூல்கள்

தமிழ் நூலகம்

தமிழ்த்தளங்கள்

திரைப்படங்கள்

இணைப்புகள்

பிற தளங்கள்


© Thamizhagam Media Foundations 2007